Chinese | English
[Details]
SERVTECH HK ELECTRONIC LIMITED 2010-12-28
 
Shenzhen Address :908F of Huashenghui Building,Jinhai
Road,Xixiang Street,Banan District,Shenzhen
Tel : 0755-36871051
Fax : 0755-29466090
Copyright © SHENZHEN SERVTECH ELECTRONIC CO.,LTD.
Shenzhen Address : 908F of Huashenghui Building,Jinhai Road,Xixiang Street,Banan District,Shenzhen
Tel : 0755-368710510755-368710570755-36871063Fax : 0755-29466090